Gebruikersvoorwaarden

 1. Je moet tenminste 18 jaar oud zijn om de applicatie van KidsQuote te gebruiken.
 2. Je mag geen gewelddadige, discriminerende, onrechtmatige, inbreukmakende, haatdragende, pornografische of seksueel getinte foto's of andere inhoud via de KidsQuote applicatie publiceren.
 3. Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via jouw account plaatsvinden en je gaat ermee akkoord dat je je account, volgers, gebruikersnaam of rechten op je account niet verkoopt, overdraagt, in licentie geeft of afstaat aan anderen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts namens hun werkgevers of klanten te maken, verbiedt KidsQuote het maken van accounts voor iemand anders dan jezelf. Je verklaart ook dat alle gegevens die je bij de registratie of op enig ander moment aan KidsQuote verstrekt of hebt verstrekt waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn en je stemt ermee in om je gegevens zo nodig bij te werken om er zeker van te zijn dat deze waar en nauwkeurig zijn.
 4. Je stemt ermee in dat je nimmer zonder toestemming gegevens of informatie van andere KidsQuote gebruikers zult gebruiken.
 5. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en op veilige wijze bewaren van je wachtwoord.
 6. De volgende handelingen zijn niet toegestaan: het belasteren, stalken, pesten, uitschelden, treiteren, bedreigen, belachelijk maken of intimideren van natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het publiceren van privé- of vertrouwelijke gegevens via of van de KidsQuote applicatie.
 7. Je mag de KidsQuote applicatie niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je stemt ermee in dat je je zult houden aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.
 8. Je bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag en alle gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, foto's, afbeeldingen, profielen, audio- en videoclips, geluiden, muzikale werken, auteursrechtelijk beschermde werken, toepassingen, links en andere inhoud of materialen (gezamenlijk 'Inhoud') die je op of via KidsQuote verzendt, publiceert of weergeeft.
 9. Je mag geen ongewenste reacties of andere vormen van commerciële of anderszins ongepaste communicatie (oftewel 'spam') verzenden vanuit KidsQuote of naar andere personen naast de andere KidsQuote-gebruikers.
 10. Het is niet toegestaan om KidsQuote of de servers of netwerken die zijn verbonden met KidsQuote te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden.
 11. Je dient je te houden aan de Algemene Voorwaarden van KidsQuote. Deze zijn te vinden op de website van KidsQuote.
 12. Je mag geen accounts voor of op KidsQuote maken op ongeoorloofde manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruik van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 13. Je mag niet proberen om een andere gebruiker te beperken in het gebruiken of genieten van KidsQuote en je mag schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere voorwaarden van KidsQuote niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 14. Schending van deze Gebruiksvoorwaarden kan, naar eigen goeddunken van KidsQuote, resulteren in beëindiging van je KidsQuote-account. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat KidsQuote geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor de Inhoud die wordt gepubliceerd op, namens of vanuit KidsQuote en dat je KidsQuote geheel op eigen risico gebruikt. Als je handelt in strijd met de letter of de geest van deze Gebruikersvoorwaarden of een juridisch risico dan wel een risico van enige andere aard vormt voor KidsQuote, kunnen we het aanbieden van de KidsQuote applicatie aan jou geheel of gedeeltelijk stopzetten.
 15. Je bent als gebruiker van de KidsQuote app op de hoogte van het feit dat je (volgens artikel 8 van de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) voor het plaatsen van persoonsgegevens –zoals foto en video- van kinderen onder de 18 jaar wettelijk vertegenwoordigd dient te zijn of rechtsgeldig toestemming hebt verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind en daarmee verwerkingsverantwoordelijk. Ontbreekt dit, dan draagt KidsQuote hiervoor geen verantwoordelijkheid of andere schuld

Algemene voorwaarden

 1. We behouden ons het recht voor om je toegang tot de KidsQuote appliciatie om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment en zonder enige aansprakelijkheid jegens jou aan te passen of te beëindigen. Je kunt je KidsQuote-account deactiveren door je aan te melden bij KidsQuote. Hiervoor kun je het contactformulier op de KidsQuote website gebruiken. Als wij je toegang tot de KidsQuote applicatie beëindigen of als je een aanvraag hebt gedaan om je account te deactiveren, zullen je foto's, reacties, relaties en alle andere gegevens niet meer toegankelijk zijn via je account (gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet meer naar je gebruikersnaam en je account navigeren), maar deze materialen en gegevens kunnen mogelijkerwijs wel aanwezig blijven op diverse Social Media kanalen (bijvoorbeeld als je deze zelf of met toestemming hebt gedeeld en/of de inhoud door anderen opnieuw is gedeeld).
 2. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze voorwaarden aan jou zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 3. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken ('Bijgewerkte voorwaarden'). Tenzij vanwege wettelijke of andere dwingende redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om je in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte voorwaarden van kracht worden. Je gaat ermee akkoord dat wij je in kennis stellen van de Bijgewerkte voorwaarden door ze op de KidsQuote website te publiceren en dat je na de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden door de KidsQuote te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) je je akkoord verklaart met de Bijgewerkte voorwaarden. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Bijgewerkte voorwaarden derhalve door te lezen voordat je KidsQuote gebruikt. De Bijgewerkte voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte voorwaarden; deze zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op je gebruik van de KidsQuote applicatie. Deze voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 4. We behouden ons het recht voor om elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om wat voor reden dan ook de toegang tot KidsQuote te weigeren.
 5. We behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam en inschrijving om wat voor reden dan ook te laten vervallen.
 6. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, Inhoud of accounts met Inhoud die volgens ons inbreuk maakt of maken op deze Gebruikersvoorwaarden te verwijderen, te bewerken, te blokkeren en/of te monitoren.
 7. Je bent zelf verantwoordelijk voor je interacties met andere gebruikers van KidsQuote, zowel online als offline. Je stemt ermee in dat KidsQuote niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het gedrag van welke gebruiker dan ook. KidsQuote behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen jou en andere gebruikers te monitoren of om daarin een verzoenende of corrigerende rol te spelen. Gebruik in je interactie met anderen je gezonde verstand, ook wanneer het gaat om het publiceren van Inhoud of persoonlijke of andere gegevens.
 8. KidsQuote of de communicatie die je van de KidsQuote ontvangt, kan een of meer links naar websites of functies van derden bevatten. Ook afbeeldingen of reacties binnen de KidsQuote applicatie kunnen links naar websites of functies van derden bevatten. De KidsQuote applicatie kan ook inhoud van derden bevatten die buiten onze invloedssfeer valt en die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Functionaliteit van de KidsQuote applicatie kan ook interacties tussen de KidsQuote applicatie en een website of functie van derden toestaan, met inbegrip van toepassingen die de KidsQuote applicatie of je profiel op KidsQuote verbinden met een website of functie van derden. Zo kan de KidsQuote applicatie een functie bevatten waarmee je Inhoud van KidsQuote of je eigen inhoud kunt delen met derden, om deze vervolgens te publiceren op KidsQuote of (Social) media kanalen of toepassing van de betreffende derden. Om gebruik te maken van de KidsQuote functionaliteiten, kun je je aanmelden bij je account op de KidsQuote applicatie via accounts van derden (zoals Facebook); dit gebeurt op eigen risico. KidsQuote heeft geen controle over deze webservices van derden, noch over hun inhoud. Je erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat KidsQuote op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke services of functies van derden. Communicatie en zakelijke transacties met derden via KidsQuote verlopen uitsluitend tussen jou en betreffende derden. Je kunt, geheel naar eigen inzicht en risico, gebruik maken van toepassingen die de KidsQuote applicatie of je profiel op de KidsQuote verbinden met services van derden ('Toepassingen'), waarna dergelijke Toepassingen interactie kunnen hebben met, verbinding kunnen maken met of informatie kunnen verzamelen van en/of uitwisselen met je profiel op KidsQuote. Door dergelijke Toepassingen te gebruiken, erken je en ga je akkoord met het volgende: i) indien je een Toepassing gebruikt om gegevens te delen, stem je erin toe dat gegevens over je profiel op KidsQuote worden gedeeld, ii) je gebruik van de Toepassing kan ertoe leiden dat persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar worden gemaakt en/of met jou in verband kunnen worden gebracht, zelfs als KidsQuote deze gegevens niet zelf heeft verstrekt, en iii) het gebruik van een Toepassing vindt naar eigen keuze en voor eigen risico plaats, en je zult de met KidsQuote samenwerkende partijen schadeloos stellen voor activiteiten die plaatsvinden in verband met de Toepassing.
 9. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor alle dataverbruik tijdens het gebruik van KidsQuote. De datakosten die betrekking hebben op de opslag van achtergelaten momenten zijn voor rekening van KidsQuote.1
 10. 'Crawling', 'scraping', 'caching' of je op enige andere geautomatiseerde wijze toegang verschaffen tot inhoud op de KidsQuote applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gebruikersprofielen en foto's is niet toegestaan (behoudens als dit het gevolg is van normale zoekmachineprotocollen of -technologieën die met de uitdrukkelijke toestemming van KidsQuote door een zoekmachine worden gebruikt).

Rechten

 1. KidsQuote claimt geen eigendom van Inhoud die je op of via de KidsQuote applicatie publiceert. In plaats daarvan verleen je – indien je dit wenst - expliciet toestemming voor volledig betaalde, overdraagbare en royaltyvrije content die je wilt delen met KidsQuote en haar mediakanalen doormiddel van aanvink buttons per achtergelaten post of bij de algemene instellingen van de applicatie.
 2. Sommige delen van de KidsQuote applicatie worden ondersteund door reclame-inkomsten en kunnen derhalve advertenties en promoties bevatten; je gaat ermee akkoord dat KidsQuote dergelijke reclame en promoties kan weergeven op de KidsQuote applicatie of in combinatie met je Inhoud. Het uiterlijk, de inhoud en de reikwijdte van dergelijke reclame en promoties kan zonder specifieke kennisgeving aan jou worden gewijzigd.
 3. Je erkent dat we gesponsorde inhoud of commerciële communicatie mogelijk niet altijd als zodanig behoeven te identificeren.
 4. Je verklaart en garandeert dat: i) je de eigenaar bent van de Inhoud die door jou wordt gepubliceerd op of via de KidsQuote applicatie of anderszins gerechtigd bent om de rechten en licenties die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld te verlenen, ii) het publiceren en gebruiken van je Inhoud op of via de KidsQuote applicatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele-eigendomsrechten, iii) je instemt om alle royalty's, honoraria en overige geldbedragen te betalen die verschuldigd zijn wegens de Inhoud die je op of via de KidsQuote applicatie publiceert, en iv) je het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren in je rechtsgebied.
 5. De KidsQuote applicatie bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is verleend aan KidsQuote. KidsQuote-inhoud wordt beschermd door wetgeving inzake het auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetgeving, en aangezien de juridische relatie tussen jou en KidsQuote bestaat, heeft en behoudt KidsQuote alle rechten ten aanzien van de KidsQuote-inhoud en de KidsQuote applicatie. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de KidsQuote-inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om KidsQuote-inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 6. De naam KidsQuote en het KidsQuote-logo zijn handelsmerken van KidsQuote, en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KidsQuote noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, tenzij dat gebeurt in overeenstemming met onze merkrichtlijnen, die kun je opvragen via marketing@kidsquote.net daarnaast zijn alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van KidsQuote die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KidsQuote niet mogen worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.
 7. Hoewel KidsQuote beoogt de KidsQuote applicatie zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de KidsQuote applicatie wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. KidsQuote behoudt zich bovendien het recht voor om Inhoud om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van de KidsQuote applicatie. Inhoud die van de KidsQuote applicatie wordt verwijderd, blijft mogelijk wel opgeslagen door KidsQuote, bijvoorbeeld om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, maar deze kan mogelijk niet worden opgehaald zonder gerechtelijk bevel. Daarom raadt KidsQuote je aan om tevens op een alternatieve wijze te bewaren. Met andere woorden: KidsQuote is geen back-upservice en je stemt ermee in dat je voor back-ups of opslag van Inhoud niet uitsluitend op de KidsQuote applicatie vertrouwt. KidsQuote zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging aan of opschorting of stopzetting van de KidsQuote applicatie, noch voor het verlies van Inhoud. Je erkent ook dat de veiligheid van verbindingen via internet nooit volledig kan worden gegarandeerd en dat het verzenden van Inhoud of andere informatie daardoor mogelijk niet volledig beveiligd kan verlopen.
 8. Je stemt ermee in dat KidsQuote niet verantwoordelijk is voor de Inhoud die op de KidsQuote applicatie wordt geplaatst en dat niet mag worden verondersteld dat KidsQuote dergelijke Inhoud goedkeurt of aanbeveelt. KidsQuote is niet verplicht om Inhoud vooraf te screenen, te controleren, te bewerken of te verwijderen. Indien je Inhoud deze Gebruiksvoorwaarden schendt, ben je mogelijk juridisch verantwoordelijk voor de betreffende Inhoud.
 9. Tenzij anders beschreven in het Privacybeleid voor de KidsQuote applicatie, dat kan worden nagelezen op www.kidsquote.net, verklaar je dat alle Inhoud die je op de KidsQuote applicatie plaatst, vrij van eigendomsrechten is, en dat KidsQuote niet aansprakelijk is voor het gebruik of de openbaarmaking van de Inhoud indien daar door gebruiker toestemming voor verleend is in de app.

Melding van schendingen van het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten

 1. We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet.
 2. We bieden je hulpmiddelen waarmee je jouw intellectuele-eigendomsrechten kunt beschermen. Ga voor meer informatie over het rapporteren van schendingen van intellectuele-eigendomsrechten naar het contactformulier via www.kidsquote.net
 3. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren.

Afwijzing van garanties

 • De KidsQuote applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot KidsQuote inhoud, wordt geleverd ‘zoals deze is’ , ‘zoals deze beschikbaar is’ en ‘met alle aanwezige gebreken’ voor zover toegestaan door de wet geeft noch KidsQuote, noch zijn aandeelhouders, noch hun medewerkers, leidinggevenden, functionarissen of agenten (gezamenlijk: de ‘KidsQuote partijen’ enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot
 • (A) de KidsQuote applicatie;
 • (B) de KidsQuote inhoud;
 • (C) de gebruikersinhoud of
 • (D) De veiligheid met betrekking tot de verzending van informatie naar KidsQuote of via de KidsQuote applicatie. Bovendien wijzen KidsQuote en haar samenwerkende partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.

De KidsQuote en haar samenwerkende partijen bieden geen garantie dat de KidsQuote applicatie foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de KidsQuote applicatie of de serverruimte die KidsQuote beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet bepertk tot virussen. De KidsQuote en haar samenwerkende partijen verklaren en garander niet dat dat de informatie (waaronder instructies) op de KidsQuote applicatie nauwkeurig, volledig of nuttig is. Door de KidsQuote applicatie te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je activeiten bij wet zijn toegestaan in elk rechtsgebied waar je de KidsQuote applicatie gebruikt.

De KidsQuote en haar samenwerkende partijen hebben de gepubliceerde inhoud niet goedgekeurd en wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens natuurlijke personen of rechtspersonen af voor verlies, schade (ongeacht of dit werkelijk schade, gevolgschade, privaatrechtelijke boetes of andere schade betreft) Letsel, vorderingen, aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond voortvloeiend uit of verband houdend met enige inhoud.

Beperking van aansprakelijkheid; afstandsverklaring

 • In geen geval zullen de KidsQuote en haar samenwerkende partijen jegens jou aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, indirecte, econoische, morele, speciale of incidentele schade of gevolgschade) die direct of indirect verband houdt met:
 • (A) De KidsQuote applicatie
 • (B) De KidsQuote inhoud
 • (C) de gebruikersinhoud
 • (D)Je gebruik, het niet kunnen gebruiken of prestaties van de KidsQuote applicatie;
 • (E) Een juridische procedure in verband met een onderzoek van de KidsQuoteen haar samenwerkende partijen of wetshavingsinstanties naar gebruik van de KidsQuote applicatie door jou of enig andere partij,
 • (F) een juridische procedure in verband met het auteursrecht of enig andere intellectueel-eigendomsrechten;
 • (G) Fouten of nalatigheden in de exploitatie van de KidsQuote applicatie, of
 • (H) Enige schade aan de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker of enige andere apparatuur of technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van beveiligingsinbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden,onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer-netwerkuitval of enige andere (technische)storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze voorzien was/waren of zelfs als de KidsQuote en haar samenwerkende partijen kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de KidsQuote applicatie).

In geen geval zullen de KidsQuote en haar samenwerkende partijen aansprakelijk zijn jegens jou of iemand anders voor verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. KidsQuote is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en je vrijwaart ons, onze directie, functionarissen, medewerkers en agenten van eventuele vorderingen en schade, bekend of onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele vorderingen die je tegen dergelijke partijen hebt.

Tijdsbeperking ten aanzien van vorderingen

Je stemt ermee in dat elke vordering die je hebt en die voortvloeit uit of verband houdt met je relatie met KidsQuote dient te worden ingediend binnen een jaar nadat deze vordering ontstond; als deze termijn niet wordt gehonoreerd, zal de vordering voorgoed komen te vervallen.

Volledige voorwaarden

Als je de KidsQuote applicatie gebruikt, verklaar je dat je bevoegd bent om in naam van de betreffende rechtspersoon een overeenkomst aan te gaan. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en KidsQuote, bepalen je gebruik van de KidsQuote applicatie en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en KidsQuote. Je zult noch de Gebruiksvoorwaarden noch de rechten of plichten die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk, vrijwillig of van rechtswege, overdragen of toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KidsQuote. Elke boogde overdracht of toewijzing door jou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KidsQuote zal nietig zijn. KidsQuote kan deze Gebruiksvoorwaarden of rechten krachtens deze Gebruiksvoorwaarden zonder jouw toestemming overdragen. Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of anderszins niet- afdwingbaar wordt geacht, stemmen de partijen ermee in dat het betreffende gedeelte als scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd en dat dit geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen; de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zullen dan ook onverkort van kracht blijven. Noch de gedragingen tussen de partijen noch de gebruikelijke handelspraktijken zullen de Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen geen begunstigende rechten aan derden.  Gebieden/distributie beperkingen De informatie die binnen de KidsQuote applicatie wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat KidsQuote zich in het betreffende rechtsgebied of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de KidsQuote applicatie of enig onderdeel van de KidsQuote applicatie te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of rechtsgebieden, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, service of functie die KidsQuote biedt, te beperken.  De ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden is 01 februari 2018. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geschreven in het Nederlands. Indien enige vertaalde versie van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met de originele Nederlandse versie, dan heeft de Nederlandse versie voorrang.